תנאי השימוש

1.מוסכם כי הראל לוי שירותי מיחשוב לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך כתוצאה מהניסיון לסייע לך בפתרון
הבעיה ו/או מכל פעולה הקשורה בניסיון זה ו/או במענה לשאלה שלשמה פנית לשירותי התמיכה.

1.2 במהלך ו/או כתוצאה מביצוע הפעולות התמיכה לאבחון הבעיות, התקלות ו/או הכשלים שנתקלת
בהם השירותים המסופקים לך, בין אם פעולות המבוצעות על ידך בעקבות הוראות שתקבל–
עלולים להתרחש עיכובים במידע ובהעברתו,כשלים, תקלות, נזקים וקלקולים במחשב שבו
מתבצעות הפעולות ו/או בקבצים מכל הסוגים השמורים באותו המחשב, לרבות אובדן ומחיקת
קבצים. עלייך לגבות את החומר המוחזק במחשבך קודם לביצוע כל ניסיון לפתור תקלה שבה
נתקלת.זוהי אחריותך טרם תחילת מתן השירות.

1.3 בכל מקרה, הראל לוי שירותי מיחשוב לא תהיה אחראית לכל אובדן של חומר מחשב, שהוא תוצאת העובדה
שלא גיבית את החומר )בכלל או באופן תקין( לפני שפנית לקבל את שירותי התמיכה.

1.4 הראל לוי שירותי מיחשוב אינה אחראית לנזק, לרבות הוצאה ו/או הפסד, אשר ייגרם ללקוח ו/או לצד שלישי
בגין אספקת שירות התמיכה מרחוק.

1.5 הראל לוי שירותי מיחשוב אינה מתחייבת כי שירותי התמיכה יפתרו את הבעיה באופן מלא או חלקי ו/או ייתנו
תשובה לשאלה שבגינה פנית לקבלת שרותי התמיכה

1.6 במהלך ו/או כתוצאה מביצוע הפעולות התמיכה לאבחון הבעיות, התקלות ו/או הכשלים שנתקלת
בהם השירותים המסופקים לך, בין אם פעולות המבוצעות על ידך בעקבות הוראות שתקבל–
עלולים להתרחש עיכובים במידע ובהעברתו,כשלים, תקלות, נזקים וקלקולים במחשב שבו
מתבצעות הפעולות ו/או בקבצים מכל הסוגים השמורים באותו המחשב, לרבות אובדן ומחיקת
קבצים. עלייך לגבות את החומר המוחזק במחשבך קודם לביצוע כל ניסיון לפתור תקלה שבה
נתקלת.זוהי אחריותך טרם תחילת מתן השירות.

1.7 לא יהיה תוקף לכל ויתור, מצג, שינוי, תוספת, או גריעה מתנאים אלה.

1.8 תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין הראל לוי שירותי מיחשוב בקשר עם שירותי התמיכה הניתנים.
אין להתחשב בכל הסכמה, מצג, התחייבות ו/או הבטחה אחרת ככל שיינתנו.

1.9 הראל לוי שירותי מיחשוב מסכימה לספק לך את שירותי התמיכה על יסוד הסכמתך לסעיפים אלה.

1.10 מובהר לך כי אין לראות בשירות תמיכה זה כתחליף לשירות התמיכה במוקד החברה המספקת לך את שירותי הגישה לרשת האינטרנט.
2.שימוש באתר יהווה הסכמה לאמור.

3.כל נזק אשר ייגרם ישיר או עקיף עקב שימוש באתר או באחד קישוריו על אחריות המשתמש בלבד. מפעיל האתר מסיר כל אחריות.
להבדיל מקרים בהם יוצג מידע שאינו נכון בשל רשלנות או זדון.

4.האתר אינו מחזיק בתוכן המפר זכויות יוצרים ואינו מעודד פעילות מסוג זו . במידה ונתקלת בתוכן המפר זכויות יוצרים, אנא דווח לנו.